Ettevõtluse juriidilised aspektid (13.00)

Ettevõtluse juriidilised aspektid (13.00)
Начало: 1.10.2019
700€ /25€/1 ak.t. +20%
Место проведения

Narva mnt 7D, B-korpus,Tallinn,Harjumaa,Estonia

Карта
Kursuse omadused
 • Kestus 28 ak.t.
 • Aeg 01.10. -31.10.19
Описание курса

Sihtgrupp:

Koolitus  on  mõeldud juhiabidele, personalitöötajatele, raamatupidajatele, väikeettevõtjatele ja alustavatele väikeettevõtjatele.

Koolituse eesmärk:

 • anda täielik ülevaade ettevõtja staatusest;
 • osata hinnata ettevõtlusvabaduse põhimõtte tähendust ja kehtivaid piiranguid;
 • saada ettevalmistus praktiliseks tööks äriõiguse ning lepingu- ja tööõiguse valdkonnas;
 • anda ülevaade võlaõiguse põhimõistetest ja lepingutest, et kasutada saadud teadmisi oma kutsetegevuses;
 • käsitleda töölepingu sõlmimist, muutmist ja lõpetamist puudutavaid küsimusi.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamis oskus — Internet, Windows.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 28 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 12 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 25.00 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 700 EUR, summale lisandub käibemaks.

(Kui koolitusgrupis on vähem kui 5 osalejat, lepitakse soovijatega koolitustasu eraldi kokku, muudetakse koolituse aega või tühistatakse antud koolitus).

Õppekeel: vene

Õppegrupi suurus:  5 inimest.

Õpiväljundid:
 
osaleja tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte, koostab asutamisdokumente, lepinguid ja selgitab muid ettevõtlusega seotud juriidilisi probleeme;suudab eristada ja rakendada müügi,-äri-,teenuse osutamise-ja töölepingute regulatsioone;mõistab võlaõiguse ülesehitust ja võlaõiguslikke põhimõtteid;rakendab oma töös võlaõiguslikke põhimõtteid ja regulatsioone;selgitab lepingute sõlmimise,kohustuse täitmise ja kohustuse rikkumise regulatsioone;koostab erinevaid lepinguid ja analüüsinb neid, lähtudes ettevõtte vajadustest;lahendab lihtsamaid lepingute alusel tekkida võivaid probleeme

Õppekava:

NÄITA

Äriõigus

1. Äriühingute organisatsiooniliste ja õiguslike vormide üldiseloomustus. Ettevõtja, ettevõtte, kontserni mõiste. Ärinimele ja kaubamärgile esitatavad põhinõuded.
Ülevaade Eestis kehtivatest ettevõtlusvormidest, nende eeliste ja puuduste võrdlev analüüs.
2. Tegevusala valimine ja registreerimine.
EMTAK – Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator.
3. Ettevõtja esindamine majandustehingute tegemisel volituse alusel – prokuura.
4. Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), elektrooniline registreerimine või registreerimine notari kaudu. Eelised ja puudused. Olulisemad punktid, millega tuleb FIE-na tegutsemisel arvestada.
5. Osaühing ja aktsiaselts. Asutamise üldreeglid, äriregistrile esitatavad dokumendid. Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist. Äriühingu juhtimine.

Võlaõigusseadus

1. Ülevaade seadusest, võlasuhte mõiste, lepinguliigid.
2. Lepingu mõiste, lepingu vorm, lepingu sõlmimise viisid, lepingu struktuur.
3. Esindusõigus lepingu allkirjastamisel. Eellepingud. Lepingu tüüptingimused.Lepingu täitmise tagamise viisid: käendus, tagatis, käsiraha, leppetrahv.
4. Võõrandamislepingud. Võõrandamise liigid. Sidevahendi abil sõlmitud lepingud. Müüjale kaebuste esitamise kord.
5. Kasutuslepingud. Üüri- ja rendileping: üldsätted, erinevused. Elu- ja äriruumi üürilepingu erinevused. Üür.

Tööõigussuhted

1. Töölepingu mõiste. Tööõigussuhe. Töö tegemiseks on võimalik sõlmida eri liiki lepinguid: tööleping, töövõtuleping ja käsundusleping.
2. Töölepingu sõlmimine. Töötaja teavitamine töötingimustest erijuhtudel. Katseaeg. Töölepingu sõlmimine alaealisega. Tähtajalise töölepingu sõlmimine.
3. Töölepingu muutmine ja tühistamine.
4. öötaja kohustused. Tööandja korralduse sisu. Töötaja õigus keelduda töö tegemisest. Töölähetus.Saladuse hoidmise kohustus ja konkurentsipiirangu kokkulepe.
5. Tööadja kohustused. Personaliarvestus. Isikuandmete kaitse tööõigussuhetes.
6. Töötasu suurus. Majandustulemustelt ja tehingutelt makstav töötasu. Koolituskulude hüvitamise kokkulepe. Töötasu maksmine Töötasu maksmine töö mitteandmisel (tööseisak).
7. Töö- ja puhkeaeg. Ületunnitöö. Töö tegemise aja piirang. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine. Igapäevane ja iganädalane puhkeaeg. Tööaja arvestus.
8. Puhkus. Põhipuhkus. Rasedus- ja sünnituspuhkus. Isapuhkus. Lapsehoolduspuhkus. Õppepuhkus. Põhipuhkuse andmise kord.
9. Töölepingu lõppemine ja üleminek. Töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed. Rasedaga või väikelast kasvatava isikuga töölepingu ülesütlemise erisus. Ülesütlemise kord. Lõpparve.
10. Individuaalse töövaidluse lahendamise

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse lõpetamisel väljastatakse lõpetajatele tunnistus kui õpilane on läbinud vähemalt 80 % õppekavast.
Õpilasele väljastatakse tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. Kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: www.omis.ee/kvaliteedi-tagamise-alused.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad õppeklassis aadressil Narva mnt.7D, Tallinn, B-korpus, ja õppeklassis aadressil Aedvilja 1-1 Tallinn. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 5624 7500  või e-postile hanta@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse

Lektorid
 • Irina Samohvalova

  Omis OÜ

  Kõrgharidus õigusteaduste ja majandusteaduste magister. Tallinna Polütehniline Instituut.Tartu Ülikool. Jurist-ökonomist. Põhilised tegevusalad- õppejõud, jurist, koolitaja. Õpetatavad õppeained: äriõigus, tööõigus, ettevõtte ökonoomika.