MS Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)

MS Office 365 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
Algus: 18.01.2021
1680.00€ /28.00€/1 ak.t. +20%
Asukoht

Narva mnt 7b (tuba 315, 316, 317),Tallinn,Estonia

Kursuse omadused
  • Maht 80 ak.t. (60 on auditoorse tunnid+20 tundi iseseisvat tööd)
  • Aeg 18.01.2021 - 18.03.2021 Koolitus toimub 2 korda nädalas.
Kursuse kirjeldus

Ajakava kooskõlastatakse enne koolituse algust.

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata professionaalselt kasutada programme MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Windows 10, Internet ja e-post.

Koolituse eesmärk: Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised. Koolitus on mõeldud anda ülevaade teksti sisestamise ja kujundamise põhitõdedest. Tutvustada dokumendipõhjade otstarvet ja kasutamist. Tutvustada digiallkirja kasutamist. Koolitus sobib kõikidele Exceli kasutajatele, kes kasutavad igapäevaselt Excelit erinevate tabelitega töötamiseks. Peale kursuse lõppu viiakse läbi atesteerimine, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise töö hinnete alusel.

Õppe alustamise tingimused: Eelteadmisi ei nõuta/ eelteadmised ei ole vajalikud. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab: 80 akadeemilist tundi: millest 60 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Kursuse maksumus: 1 akadeemiline tund 28 EUR+ lisandub käibemaks; kokku 1680 EUR, summale lisandub käibemaks. (Maksumus käibemaksuga 2016€)

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: kuni 2
Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:

Kasutada ja orienteeruda programmis Windows
• Vabalt orienteeruda uues operatsioonisüsteemis.
• Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
• Kaitsta oma arvutit viiruste eest
• andmete organiseerimine
• kaustade ja failide loomine, ümbernimetamine, teisaldamine, kustutamine
• failide otsimine ja pakkimine
• info otsimine internetist
tekstitöötlus:
• dokumendi loomine, avamine, muutmine, salvestamine
• lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
• teksti sisestamine (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
• teksti redigeerimine (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
• märkide ja lõikude (teksti) vormindamine (font, stiil, reavahe, joondus, tabulaatorid)
• loetelud, tabelid, veerud, stiilid, graafika lisamine
• kirjakooste
tabelitöötlus:
• tabeli loomine, avamine, muutmine salvestamine
• töölehed (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine)
• lahtrid, read, veerud (sisu redigeerimine, lisamine, kustutamine, märgistamine)
• väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud
• lahtrite kujundamine (lahtri kõrgus-laius, kirjastiil, värv, äärejooned, joondamine
• lihtsamad valemid ja funktsioonid (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
• andmetabelid (sorteerimine, filtreerimine, arendatud filtrid)
• diagrammid
• lehekülje seaded (veerised, päised-jalused, orientatsioon) ja printimine
Powerpoint:
kiiresti ja efektiivselt luua presentatsioone/esitlusi, kaustades standardpõhju
kujundada slaide: lisada tekste ja joonistusi, tabeleid, skeeme, diagramme
korrektselt lisada effektseid animatsioone
professionaalselt ette valmistada erinevaid esitlusmaterjale
oskad luua, salvestada, sulgeda esitlust, kasutada malle, dekoratiivseid elemente;
paigutada slaidile informatsiooni vastavalt reeglitele
luua efektseid graafikuid, diagramme, skeeme

Õppekava:

NÄITA

Tekstitöötlusprogramm (MS Word)
• Word’i töökeskkonna kohaldamine, lehe määrangud (äärised, sektsioonid, lehe suurus, lehe paigutus, päiste ja jaluste määramine);
• uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine;
• teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
• töö Wordi tabelitega: lahtrite ühendamine, tükeldamine, ridade, veergude lisamine, eemaldamine, tabeli poolitamine, erinevad konverteerimised, kujundamine, tabeli päised, tabeli joonistamine);
• erinevate loetelude kasutamine;
• salvestamise/printimise võimalused: erinevad failiformaadid (doc, .docx, .pdf) salvestamine.
• dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
• faili kaitsmine parooliga;
• hulgipostitus: dokumentide ühendamine andmebaasiga, ümbrike, kleebiste, dokumentide loomine;
• pikad dokumendid (lehekülgede numeratsioon, järjehoidjate kasutamine, joonealused ja lõpuviited, töö kommentaaridega, muudatuste jälitamine, stiilide kasutamine ja loomine, pildiallkirjad, sisukorra koostamine, õigekirjakontroll);
• objektide lisamine dokumenti. Dokumendi ettevalmistamine väljatrükiks ning printimine.

Tabeltöötlusprogramm (MS Excel)
• Exceli töökeskkonna kohaldamine;
• tabeli koostamine: valemite koostamine;
• andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine;
• lahtrivormingud (number, kuupäev, kellaaeg, tekst), lahtrivormingu eemaldamine;
• tabeli kujundamine;
• tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
• tabeli kaitsmine;
• ridade ja veergude peitmine;
• tabelite analüüs: ridade ja veergude külmutamine, sorteerimine, filtreerimine (Auto Filter), vahekokkuvõtted, risttabeli koostamine Exceli tabelist;
• Exceli tabeli importimine Wordi dokumendile;
• Andmete sorteerimine, filteerimine;
• suurte tabelite printimine.

Ettekande koostamine (MS PowerPoint)
• ettekande koostamise põhialused, MS PowerPoint’is ettekande loomine;
• erinevate slaiditüüpide kasutamine;
• slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine, peitmine;
• teksti sisestamine ja muutmine;
• tabelite, diagrammide ja struktuurskeemide kasutamine ettekandes;
• tabelite ja diagrammide import teistest rakendustest;
• piltide kasutamine ettekandes;
• pildi lisamine;
• pildi lõikamine;
• mahu vähendamine (compress);
• ettekande kujundamine, PowerPoint’i põhjade kasutamine ja muutmine, kuidas rõhutada olulist informatsiooni;
• liikumisefektide lisamine, slaidivahetuse määramine, teksti ja objekti efektid, hüperlinkide loomine;
• ettekande väljatrüki võimalused, ettekande salvestamine ja transport, salvestamine pdf formaati, CD-le, mälupulgale;
• ettekande salvestamine erinevates formaatides, viewer`id;
• ettekande esitlus, lisavõimalused ettekande esitlemisel;
• esitlustehnikate erinevate võimaluste tutvustus (resolutsiooniga data- ja audio/videoprojektorid, dokumendikaamerad, puutetahvlid).
Efektiivne e-posti organiseerimine
• Outlooki kasutajavaate seaded
• Elektroonne kirjavahetus (e-posti efektiivne töötlemine, infootsing, info tagasiside jälgimine)
• Kaustasüsteem, personaalsed ja ühiskaustad
• Kontaktide haldus, aadressiraamat
• Ajaplaneering (enda aja planeerimine, koosolekute korraldamine, ühisressursid)
• Programmi lihtsamad seaded

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.
Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Toimumise koht:

Koolitused toimuvad Tallinnas õppeklassides aadressil: Narva mnt. 7B (Zenith Ärimaja, ruumid 315, 316)  ja õppeklassis aadressil Narva mnt. 7-239, II korrus. Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kõik vajalik tehniline varustus ja interneti ühendused kiirusega 400/100 Mbit/sek ja WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul. kasutame Windows 10 operatsiooni süsteeme ning Office 365 ja Adobe Creative Cloud täispakett-aastase kasutusõigusega,  kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale personaalne mälupulk 32GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt (näiteks http://metshein.com/index.php/kontoritarkvara). Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.

Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord:  Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuksVaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Lektorid
  • Kalle Kivi

    Omis OÜ

    Tallinna Ülikool. Oskused: 3d disainer, multimeedia disainer, informaatika õpetaja, arvutigraafika, MS Office 365, AutoCAD 2D/3D